หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
  LINKS ที่สำคัญ
 
 


  
 "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗-๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" 
   
 พันเอก นิรินธน์  ปุณโณหก เสนาธิการ รร.กสร.ศสร.  


               
 
                   ปีงบประมาณ 2560 
หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 29
    คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-learning (เรียนทั้งหมด ตัวจริง 40 นาย อะไหล่ 10 นาย รวม 50 นาย)
เรียน PRETEST วิชาหลัก 5 วิชา

- ลงทะเบียน 8 - 15 ก.พ.60
- เริ่มเรียน  16 ก.พ.60 - 16 เม.ย.60 

 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 28
    คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning  
(เรียนทั้งหมด ตัวจริงภาคปกติ 33 นาย
 ตัวสำรอง 10 นาย  
ผู้ที่ใช้ทุนส่วนตัว 33 นาย    รวม 76 นาย )
-  ลงทะเบียน  28 ก.พ.60  -  10 มี.ค.60
-  เริ่มเรียน    11  มี.ค.60  -  24 เม.ย.60

หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560  (คำสั่งให้ศึกษา 20 นาย)
- เรียนในระบบทั้งหมด 24 วิชา
- ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่  2 เม.ย.60  - 29 ก.ค.60
- ขอให้ผู้เรียนในระบบทุกคน 25 นาย ได้ปฎิบัติตามคู่มือ และคำแนะนำการเรียน ต้องลงทะเบียนให้ครบทุกวิชา ก่อนที่จะเปิดเรียนในรายวิชานั้น ล่วงหน้า 7 วัน

ปีงบประมาณ 2559   รร.กสร.ศสร.ได้เปิดเรียน 
วิชา ROAD MAP รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย

 
 
กำลังพล รร.กสร.ศสร.และครอบครัว ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
 ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 398 คน สำเร็จ 332 คน  ไม่สำเร็จ 66 คน

เริ่มศึกษา ตั้งแต่ 28 พ.ย.58 - 27 ธ.ค.58

ผลการเรียน
PRETEST
 
ตามคำสั่ง นรด.(กองการสัสดี)
ให้ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๒๘ (ตัวจริง ๔๐ นาย)
(สำเนาคำสั่งให้เรียน)

 
และหลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทุกนาย (ตัวจริง ๓๐ นาย)
   

ลงทะเบียนเรียนในระบบ E-Learning จำนวน ๕ วิชาหลัก 
เพื่อทดสอบความรู้เบื้องต้น (Pretest)
ลงทะเบียน ๒๒ ก.พ.๕๙ - ๑๓ มี.ค.๕๙
   เริ่มเรียน ๑๔ มี.ค.๕๙ - ๑๘ เม.ย.๕๙  ### ขยายเวลาเรียนถึง 10 มิ.ย.59

โปรดทราบ
หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ E-Learning รุ่นที่ 1  ประจำปี 2559
ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่  21 เม.ย.59   -   19 ส.ค.59
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
จึงขอให้นายสิบนักเรียนทุกท่าน  ได้ศึกษา VDO การแนะนำการเรียนจากหน้าเว็ปนี้ แล้วทดลองเรียนในระบบ
ในหมวดวิชา เรียนรู้ได้ตลอดเวลาสำหรับประชาชนคนไทย มี 3 วิชา คือ
1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหารสำหรับประชาชน
2. วิชาโรดแมป รัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศไทย
3. วิชาการกำลังสำรองสำหรับประชาชน

(คำสั่งให้เข้ารับการศึกษา)

วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1  ศึกษาผ่านสื่อทั้งหมด 24 วิชา ระยะเวลาการศึกษาในระบบ E-Learning ตั้งแต่ 24 เม.ย.59 - 6 ส.ค.59 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ห้วง 15 สัปดาห์ ตั้งแต่ 24 เม.ย.59 - 6 ส.ค.59  ดังนี้
ห้วงที่ 1 มี 5 วิชา คือ 1. วิชาการสัสดีและกฏหมายการรับราชการทหาร
                          2. วิชาการทะเบียนพล
                          3. วิชาการเรียกและส่งพล
                          4. วิชาการกำลังสำรอง
                          5. วิชาสายงานสารบรรณ
       ให้ ลงทะเบียน 21 - 23 เม.ย.59   
           เริ่มเรียน    24 เม.ย.59 - 28 พ.ค.59
ห้วงที่ 2 มี 4 วิชา คือ  1. วิชาการจัด ทบ.
                           2. วิชาการป้องกันและปราบปราม ฯ
                           3. วิชาแผนที่
                           4. วิชาการรักษาความปลอดภัย
       ให้ ลงทะเบียน  22 - 28 พ.ค.59
           เริ่มเรียน     29 พ.ค.59  -  11 มิ.ย.59
ห้วงที่ 3 มี 4 วิชา คือ  1. วิชาการเงินราชการ
                           2. วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
                           3. วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
                           4. วิชาการบรรยายสรุปทางทหาร
       ให้ ลงทะเบียน   5 - 11 มิ.ย.59
           เริ่มเรียน     12 - 25 มิ.ย.59
ห้วงที่ 4 มี 3 วิชา คือ  1. วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
                           2. วิชาการปฎิบัติการกิจการพลเรือน
                           3. วิชาการข่าว
       ให้ ลงทะเบียน   19 - 25 มิ.ย.59
           เริ่มเรียน      26 มิ.ย.59  -  9 ก.ค.59
ห้วงที่ 5 มี 4 วิชา คือ  1. วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคง ฯ
                           2. วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
                           3. วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
                           4. วิชาโรคติดต่อร้ายแรงและยาเสพติดให้โทษ
        ให้ ลงทะเบียน  3 - 9 ก.ค.59
            เริ่มเรียน    10 - 23 ก.ค.59
ห้วงที่ 6 (สุดท้าย) มี 4 วิชา คือ 1. วิชาการศาสนาและศีลธรรม
                                      2. วิชาประวัติศาสตร์
                                      3. วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
                                      4. วิชาภาษาไทย
        ให้ ลงทะเบียน  17 - 23 ก.ค.59
            เริ่มเรียน     24 ก.ค.59  -  6 ส.ค.59
สัปดาห์ที่ 16 - 17 มาศึกษาที่ รร.กสร.ศสร. ตั้งแต่ 7 - 19 ส.ค.59
และได้เลื่อนระยะเวลาการศึกษา มาศึกษาที่ รร.กสร.ศสร.เป็นตั้งแต่ 4 - 16 ก.ย.59


 การจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ของ รร.กสร.ศสร.
ในปีงบประมาณ 2558    มียอดผู้เรียน  581 คน
1. โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning  ในรายวิชาการสัสดีเบื้องต้นสำหรับกำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.และผู้สนใจทั่วไป    โดยยึดถือแนวทางตามนโยบายของกองทัพบก  จึงขอให้กำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.ทุกนาย และผู้สนใจได้ลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะเปิด 3 รุ่น คือ
                      รุ่นที่ 1 เป็นกำลังพลใน สกศ.รร.กสร.ศสร. โดยกำหนดให้
                                  ลงทะเบียนเรียน   29 ก.ย.57   ถึง   15 ต.ค.57
                              เริ่มเรียนจริง        16 ต.ค.57  ถึง   15 พ.ย.57 
(รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)
                      รุ่นที่ 2  เป็นกำลังพลที่เหลือทั้งหมด ของ รร.กสร.ศสร.
                                 เปิดลงทะเบียน           1 - 15 พ.ย.57
                                 เริ่มเรียน  16 พ.ย.57   ถึง  15 ธ.ค.57 (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)                  
                       รุ่นที่ 3  เป็นกำลังพล รร.กสร.ศสร.ที่ตกค้าง ลงทะเบียนไม่ทัน และสาเหตุอื่น (รุ่นสุดท้ายปี 58)
                                 เปิดลงทะเบียนเรียน  15 - 31 ม.ค.58
                                 เริ่มเรียน    1 ก.พ.58  ถึง  3 มี.ค.58  (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา) 

2. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 29 จำนวน 40 คน  เรียนในระบบ E-Learning (ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้) ใน 5 รายวิชาหลักคือ   (คำสั่ง นรด.ให้ศึกษาในระบบ E-Learning)    
          1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
          2. วิชาการทะเบียนพล
          3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
          4. วิชาการกำลังสำรอง
          5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ 
                    กำหนดลงทะเบียน ใน 25 พ.ย.57   -  4 ธ.ค.57
                    เริ่มเรียนจริง  ใน  5  ธ.ค.57  -  25 ก.พ.58 (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)

3. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 26  จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย
    เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ (คำสั่ง นรด.ให้ศึกษาในระบบ E-Learning)   
          1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
           2. วิชาการทะเบียนพล
           3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
           4. วิชาการกำลังสำรอง
           5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                          กำหนดลงทะเบียน ใน    1 - 15 มี.ค.58
                                          เริ่มเรียนจริง         ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58

4. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 27 จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย
     เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ  (คำสั่ง นรด.ให้ศึกษาในระบบ E-Learning)
           1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
           2. วิชาการทะเบียนพล
           3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
           4. วิชาการกำลังสำรอง
           5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                          กำหนดลงทะเบียน ใน    1 - 15 มี.ค.58
                                          เริ่มเรียนจริง         ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58

5. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 27 และนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 26 ลงทะเบียนซ้ำ ใหม่ ใน 5 วิชาหลัก
                                            ลงทะเบียน ใน 27 เม.ย.58 - 11 พ.ค.58
                                               เริ่มเรียน     12 พ.ค.58  - 30 มิ.ย.58


     

 

วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
Schools
RAS เรียนรู้ได้ตลอดเวลาสำหรับประชาชนคนไทย
แหล่งเรียนรู้วิชาการสัสดีเบื้องต้น สำหรับ ประชาชน เรียนรู้ได้ตลอดเวลา + โรดแมป รัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศไทย + วิชาการกำลังสำรอง
01 หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิก
เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการสายงานสัสดี สำหรับนายสิบสัสดีชั้นต้น มีทั้งหมด 24 รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา 19 สัปดาห์ จำนวน 280 ชั่วโมง
03 หลักสูตรนายทหารสัสดี ระดับผู้บริหาร (ผ่านสื่ออี
เป็นหลักสูตรการอบรมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดีระดับผู้บริหาร ชั้นยศ พ.ท.ขึ้นไป มีทั้งหมด 9 รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา 5 สัปดาห์ จำนวน 80 ชั่วโมง

PRINT กลุ่มวิชาหลัก วิชาเฉพาะสายงานสัสดี ผ่านสื่ออ
วิชาหลักของสายงานสัสดี ตามแนวทางรับราชการ มี 5 วิชา เป็นวิชาปฐมนิเทศน์และเตรียมความพร้อม ก่อนเข้ามารับการศึกษา ณ รร.กสร.ศสร.มีคะแนนเก็บ 40 %
02 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส
เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการสายงานสัสดี สำหรับนายสิบสัสดีอาวุโส มีทั้งหมด 24 รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา 17 สัปดาห์ จำนวน 230 ชั่วโมง
2560 การฝึกครูในระบบ E-LEARNING รร.กสร.ศสร.
เป็นการฝึกครูอาจารย์ ในระบบ E-Learning และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในระบบด้วย เพื่อให้เป็นครูในระบบการเรียนการสอน E-Learning ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ

( เริ่มบันทึกใหม่ตั้งแต่ 29 ก.ย.2557 )
ปรัชญาของ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
" ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสู่การพัฒนา  สร้างศรัทธาประชาชน "ขอขอบคุณ  กองกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ Nectec 
ที่ให้การสนับสนุนใช้ระบบ LearnsQuare นี้เพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนาความรู้แก่คนไทย

ADMIN   : พันโท อดุลย์  ปานสกุล
e-mail  :  i_of_thailand@hotmail.com
Line   :  adul919
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  สำคัญมาก
 • ผู้เรียนต้องดูทุกคน
 • คำแนะนำการเรียน เป็น Pdf

 • VDO แนะนำวิธีการเรียนในระบบ Learn Square 
  ของ รร.กสร.ศสร.

  1.การสมัครเข้าระบบ
  2.การลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
  3.การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ยศ ชื่อ สกุล ที่ทำงาน รูป) 
 • 4.วิธีศึกษาเนื้อหาในระบบ ทำข้อสอบ ส่งใบงาน
  5.การประเมินครู และพิมพ์ใบประกาศนียบัตรจากระบบ
 •  
   
   
   

  Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
  license agreement Version : 5.3