หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม5  คน
สมาชิก0  คน
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  สำคัญมาก !!!
ผู้เรียนต้องดูทุกคน
 • คำแนะนำการเรียน เป็น Pdf 
 •  "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗-๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" 

  ผู้บังคับบัญชา

                     ปีงบประมาณ 2560 
  หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 29
      คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-learning (เรียนทั้งหมด ตัวจริง 40 นาย อะไหล่ 10 นาย รวม 50 นาย)
  เรียน PRETEST วิชาหลัก 5 วิชา

  - ลงทะเบียน 8 - 15 ก.พ.60
  - เริ่มเรียน  16 ก.พ.60 - 16 เม.ย.60 

   หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 28
      คำสั่งให้ศึกษาในระบบ E-Learning  
  (เรียนทั้งหมด ตัวจริงภาคปกติ 33 นาย
   ตัวสำรอง 10 นาย  
  ผู้ที่ใช้ทุนส่วนตัว 33 นาย    รวม 76 นาย )
  -  ลงทะเบียน  28 ก.พ.60  -  10 มี.ค.60
  -  เริ่มเรียน    11  มี.ค.60  -  24 เม.ย.60

  หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560  (คำสั่งให้ศึกษา 20 นาย)
  - เรียนในระบบทั้งหมด 24 วิชา
  - ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่  2 เม.ย.60  - 29 ก.ค.60
  - ขอให้ผู้เรียนในระบบทุกคน 25 นาย ได้ปฎิบัติตามคู่มือ และคำแนะนำการเรียน ต้องลงทะเบียนให้ครบทุกวิชา ก่อนที่จะเปิดเรียนในรายวิชานั้น ล่วงหน้า 7 วัน

  ปีงบประมาณ 2559   รร.กสร.ศสร.ได้เปิดเรียน 
  วิชา ROAD MAP รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย

   
   
  กำลังพล รร.กสร.ศสร.และครอบครัว ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
   ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 398 คน สำเร็จ 332 คน  ไม่สำเร็จ 66 คน

  เริ่มศึกษา ตั้งแต่ 28 พ.ย.58 - 27 ธ.ค.58

  ผลการเรียน
  PRETEST
   
  ตามคำสั่ง นรด.(กองการสัสดี)
  ให้ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๒๘ (ตัวจริง ๔๐ นาย)
  (สำเนาคำสั่งให้เรียน)

   
  และหลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทุกนาย (ตัวจริง ๓๐ นาย)
     

  ลงทะเบียนเรียนในระบบ E-Learning จำนวน ๕ วิชาหลัก 
  เพื่อทดสอบความรู้เบื้องต้น (Pretest)
  ลงทะเบียน ๒๒ ก.พ.๕๙ - ๑๓ มี.ค.๕๙
     เริ่มเรียน ๑๔ มี.ค.๕๙ - ๑๘ เม.ย.๕๙  ### ขยายเวลาเรียนถึง 10 มิ.ย.59

  โปรดทราบ
  หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ E-Learning รุ่นที่ 1  ประจำปี 2559
  ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่  21 เม.ย.59   -   19 ส.ค.59
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
  จึงขอให้นายสิบนักเรียนทุกท่าน  ได้ศึกษา VDO การแนะนำการเรียนจากหน้าเว็ปนี้ แล้วทดลองเรียนในระบบ
  ในหมวดวิชา เรียนรู้ได้ตลอดเวลาสำหรับประชาชนคนไทย มี 3 วิชา คือ
  1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหารสำหรับประชาชน
  2. วิชาโรดแมป รัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศไทย
  3. วิชาการกำลังสำรองสำหรับประชาชน

  (คำสั่งให้เข้ารับการศึกษา)

  วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโสผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1  ศึกษาผ่านสื่อทั้งหมด 24 วิชา ระยะเวลาการศึกษาในระบบ E-Learning ตั้งแต่ 24 เม.ย.59 - 6 ส.ค.59 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ห้วง 15 สัปดาห์ ตั้งแต่ 24 เม.ย.59 - 6 ส.ค.59  ดังนี้
  ห้วงที่ 1 มี 5 วิชา คือ 1. วิชาการสัสดีและกฏหมายการรับราชการทหาร
                            2. วิชาการทะเบียนพล
                            3. วิชาการเรียกและส่งพล
                            4. วิชาการกำลังสำรอง
                            5. วิชาสายงานสารบรรณ
         ให้ ลงทะเบียน 21 - 23 เม.ย.59   
             เริ่มเรียน    24 เม.ย.59 - 28 พ.ค.59
  ห้วงที่ 2 มี 4 วิชา คือ  1. วิชาการจัด ทบ.
                             2. วิชาการป้องกันและปราบปราม ฯ
                             3. วิชาแผนที่
                             4. วิชาการรักษาความปลอดภัย
         ให้ ลงทะเบียน  22 - 28 พ.ค.59
             เริ่มเรียน     29 พ.ค.59  -  11 มิ.ย.59
  ห้วงที่ 3 มี 4 วิชา คือ  1. วิชาการเงินราชการ
                             2. วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูล
                             3. วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
                             4. วิชาการบรรยายสรุปทางทหาร
         ให้ ลงทะเบียน   5 - 11 มิ.ย.59
             เริ่มเรียน     12 - 25 มิ.ย.59
  ห้วงที่ 4 มี 3 วิชา คือ  1. วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
                             2. วิชาการปฎิบัติการกิจการพลเรือน
                             3. วิชาการข่าว
         ให้ ลงทะเบียน   19 - 25 มิ.ย.59
             เริ่มเรียน      26 มิ.ย.59  -  9 ก.ค.59
  ห้วงที่ 5 มี 4 วิชา คือ  1. วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคง ฯ
                             2. วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
                             3. วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
                             4. วิชาโรคติดต่อร้ายแรงและยาเสพติดให้โทษ
          ให้ ลงทะเบียน  3 - 9 ก.ค.59
              เริ่มเรียน    10 - 23 ก.ค.59
  ห้วงที่ 6 (สุดท้าย) มี 4 วิชา คือ 1. วิชาการศาสนาและศีลธรรม
                                        2. วิชาประวัติศาสตร์
                                        3. วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
                                        4. วิชาภาษาไทย
          ให้ ลงทะเบียน  17 - 23 ก.ค.59
              เริ่มเรียน     24 ก.ค.59  -  6 ส.ค.59
  สัปดาห์ที่ 16 - 17 มาศึกษาที่ รร.กสร.ศสร. ตั้งแต่ 7 - 19 ส.ค.59
  และได้เลื่อนระยะเวลาการศึกษา มาศึกษาที่ รร.กสร.ศสร.เป็นตั้งแต่ 4 - 16 ก.ย.59


   การจัดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning ของ รร.กสร.ศสร.
  ในปีงบประมาณ 2558    มียอดผู้เรียน  581 คน
  1. โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดการเรียนการสอนในระบบ E-Learning  ในรายวิชาการสัสดีเบื้องต้นสำหรับกำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.และผู้สนใจทั่วไป    โดยยึดถือแนวทางตามนโยบายของกองทัพบก  จึงขอให้กำลังพลสังกัด รร.กสร.ศสร.ทุกนาย และผู้สนใจได้ลงทะเบียนเรียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะเปิด 3 รุ่น คือ
                        รุ่นที่ 1 เป็นกำลังพลใน สกศ.รร.กสร.ศสร. โดยกำหนดให้
                                    ลงทะเบียนเรียน   29 ก.ย.57   ถึง   15 ต.ค.57
                                เริ่มเรียนจริง        16 ต.ค.57  ถึง   15 พ.ย.57 
  (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)
                        รุ่นที่ 2  เป็นกำลังพลที่เหลือทั้งหมด ของ รร.กสร.ศสร.
                                   เปิดลงทะเบียน           1 - 15 พ.ย.57
                                   เริ่มเรียน  16 พ.ย.57   ถึง  15 ธ.ค.57 (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)                  
                         รุ่นที่ 3  เป็นกำลังพล รร.กสร.ศสร.ที่ตกค้าง ลงทะเบียนไม่ทัน และสาเหตุอื่น (รุ่นสุดท้ายปี 58)
                                   เปิดลงทะเบียนเรียน  15 - 31 ม.ค.58
                                   เริ่มเรียน    1 ก.พ.58  ถึง  3 มี.ค.58  (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา) 

  2. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 29 จำนวน 40 คน  เรียนในระบบ E-Learning (ฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้) ใน 5 รายวิชาหลักคือ   (คำสั่ง นรด.ให้ศึกษาในระบบ E-Learning)    
            1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
            2. วิชาการทะเบียนพล
            3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
            4. วิชาการกำลังสำรอง
            5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ 
                      กำหนดลงทะเบียน ใน 25 พ.ย.57   -  4 ธ.ค.57
                      เริ่มเรียนจริง  ใน  5  ธ.ค.57  -  25 ก.พ.58 (รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา)

  3. หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 26  จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย
      เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ (คำสั่ง นรด.ให้ศึกษาในระบบ E-Learning)   
            1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
             2. วิชาการทะเบียนพล
             3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
             4. วิชาการกำลังสำรอง
             5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                            กำหนดลงทะเบียน ใน    1 - 15 มี.ค.58
                                            เริ่มเรียนจริง         ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58

  4. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 27 จำนวน 40 นาย และอะไหล่อีก 10 นาย รวม 50 นาย
       เรียนในระบบ E-Learning (PRETEST) ใน 5 รายวิชาหลัก คือ  (คำสั่ง นรด.ให้ศึกษาในระบบ E-Learning)
             1. วิชาการสัสดีและกฎหมายการรับราชการทหาร
             2. วิชาการทะเบียนพล
             3. วิชาการเรียกพลและส่งพล
             4. วิชาการกำลังสำรอง
             5. วิชาระเบียบงานสารบรรณ
                                            กำหนดลงทะเบียน ใน    1 - 15 มี.ค.58
                                            เริ่มเรียนจริง         ใน 16 มี.ค.58  -  19 เม.ย.58

  5. หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ 27 และนายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 26 ลงทะเบียนซ้ำ ใหม่ ใน 5 วิชาหลัก
                                              ลงทะเบียน ใน 27 เม.ย.58 - 11 พ.ค.58
                                                 เริ่มเรียน     12 พ.ค.58  - 30 มิ.ย.58


       

   

  วิชาเปิดลงทะเบียน
   
  รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
  Schools
  PRINT กลุ่มวิชาหลัก วิชาเฉพาะสายงานสัสดี ผ่านสื่ออ
  วิชาหลักของสายงานสัสดี ตามแนวทางรับราชการ มี 5 วิชา เป็นวิชาปฐมนิเทศน์และเตรียมความพร้อม ก่อนเข้ามารับการศึกษา ณ รร.กสร.ศสร.มีคะแนนเก็บ 40 %
  02 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส
  เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการสายงานสัสดี สำหรับนายสิบสัสดีอาวุโส มีทั้งหมด 24 รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา 17 สัปดาห์ จำนวน 230 ชั่วโมง


  01 หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิก
  เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการสายงานสัสดี สำหรับนายสิบสัสดีชั้นต้น มีทั้งหมด 24 รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา 19 สัปดาห์ จำนวน 280 ชั่วโมง
  03 หลักสูตรนายทหารสัสดี ระดับผู้บริหาร (ผ่านสื่ออี
  เป็นหลักสูตรการอบรมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดีระดับผู้บริหาร ชั้นยศ พ.ท.ขึ้นไป มีทั้งหมด 9 รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา 5 สัปดาห์ จำนวน 80 ชั่วโมง
  การเรียนสำหรับประชาชนทั่วไป
  เป็นการเรียนการสอนสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่อง 1.ภาษาอังกฤษ 2.ศาสนาและศีลธรรม 3.โรดแมป รัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศไทย 4วิชาการกำลังสำรอง 5.การสัสดีเบื้องต้น


  ( เริ่มบันทึกใหม่ตั้งแต่ 29 ก.ย.2557 )
  ปรัชญาของ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
  " ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสู่การพัฒนา  สร้างศรัทธาประชาชน "  ขอขอบคุณ  กองกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ Nectec 
  ที่ให้การสนับสนุนใช้ระบบ LearnsQuare นี้เพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนาความรู้แก่คนไทย

  ADMIN   : ร.ต.หญิง วัลยา  เจียมประเสริฐบุญ 
  e-mail  : mimirtaf@gmail.com
  Line   :  mimirtaf
    LINKS ที่สำคัญ

    
   
   
   

  Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
  license agreement Version : 5.3