หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก1  คน
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  LINKS ที่สำคัญ

  
 "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗-๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"  

การจัดการเรียนการสอนในระบบ E-learning ของ รร.กสร.ศสร. ในปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ 34
- ลงทะเบียน 10-15 ต.ค. 62
- เริ่มเรียน 16 ต.ค.- 5 พ.ย. 62 
 

 หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 
- เรียนในระบบทั้งหมด 24 วิชา
- ระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 11 พ.ย. 62 - 21 มี.ค. 63
- ขอให้ผู้เรียนในระบบทุกนาย ได้ปฎิบัติตามคู่มือ และคำแนะนำการเรียน ต้องลงทะเบียนให้ครบทุกวิชา ก่อนที่จะเปิดเรียนในรายวิชานั้น้น ล่วงหน้า 7 วัน

การศึกษาห้วงที่ 1 
ลงทะเบียน 12-13 พ.ย. 62
เรียน 14 พ.ย. - 21 ธ.ค. 62
-วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
-วิชาการทะเบียนพล
-วิชาการเรียกและส่งพล
-วิชาการกำลังสำรองและกฎหมายว่าด้วยกำลังพลสำรอง
-วิชาระเบียบงานสารบรรณ

การศึกษาห้วงที่ 2 
ลงทะเบียน 20-21 ธ.ค. 62
เรียน 22 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
-วิชาการจัดกองทัพบกและเหล่าทหารในกองทัพบก
-วิชาการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
-วิชาแผนที่
-วิชาการรักษาความปลอดภัย

การศึกษาห้วงที่ 3
ลงทะเบียน 3-4 ม.ค. 63
เรียน 5 ม.ค. - 18 ม.ค. 63
-วิชาการเงินราชการ
-วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
-วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
-วิชาการบรรยายสรุปทางทหารและการอ่านคำควบกล้ำ

การศึกษาห้วงที่ 4
ลงทะเบียน 17- 18  ม.ค. 63
เรียน 19 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
-วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
-วิชาการปฎิบัติการกิจการพลเรือน
-วิชาการข่าวเบื้องต้นและการปฎิบัติการข่าวสาร (I.O)

การศึกษาห้วงที่ 5
ลงทะเบียน 31 ม.ค.- 1 ก.พ. 63
เรียน 2 - 15 ก.พ. 63
-วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
-วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
-วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
-วิชาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

การศึกษาห้วงที่ 6
ลงทะเบียน 14-15 ก.พ. 63
เรียน 16 - 29 ก.พ. 63
-วิชาหน้าที่พลเมือง คุณธรรมและจริยธรรม
-วิชาประวัติศาสตร์
-วิชาสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน
-วิชาภาษาไทย
 
 
 

วิชาเปิดลงทะเบียน
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
Schools
PRINT กลุ่มวิชาหลัก วิชาเฉพาะสายงานสัสดี ผ่านสื่ออ
วิชาหลักของสายงานสัสดี ตามแนวทางรับราชการ มี 5 วิชา เป็นวิชาปฐมนิเทศน์และเตรียมความพร้อม ก่อนเข้ามารับการศึกษา ณ รร.กสร.ศสร.มีคะแนนเก็บ 40 %
02 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส
เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการสายงานสัสดี สำหรับนายสิบสัสดีอาวุโส มีทั้งหมด 24 รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา 17 สัปดาห์ จำนวน 230 ชั่วโมง


01 หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิก
เป็นหลักสูตรตามแนวทางรับราชการสายงานสัสดี สำหรับนายสิบสัสดีชั้นต้น มีทั้งหมด 24 รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา 19 สัปดาห์ จำนวน 280 ชั่วโมง
03 หลักสูตรนายทหารสัสดี ระดับผู้บริหาร (ผ่านสื่ออี
เป็นหลักสูตรการอบรมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรสายงานสัสดีระดับผู้บริหาร ชั้นยศ พ.ท.ขึ้นไป มีทั้งหมด 9 รายวิชา ระยะเวลาการศึกษา 5 สัปดาห์ จำนวน 80 ชั่วโมง
การเรียนสำหรับประชาชนทั่วไป
เป็นการเรียนการสอนสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่อง 1.ภาษาอังกฤษ 2.ศาสนาและศีลธรรม 3.โรดแมป รัฐธรรมนูญใหม่ของประเทศไทย 4วิชาการกำลังสำรอง 5.การสัสดีเบื้องต้น
( เริ่มบันทึกใหม่ตั้งแต่ 29 ก.ย.2557 )
ปรัชญาของ โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง
" ฝึกศึกษายอด  วินัยเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  นำสู่การพัฒนา  สร้างศรัทธาประชาชน "ขอขอบคุณ  กองกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ Nectec 
ที่ให้การสนับสนุนใช้ระบบ LearnsQuare นี้เพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนาความรู้แก่คนไทย
 
 
  สำคัญมาก !!!
ผู้เรียนต้องดูทุกคน
  • คำแนะนำการเรียน เป็น Pdf 
  •   สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.9
    สารคดี King Bhumibol of Thailand The People's King
    Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
    license agreement Version : 5.3