หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  LINKS ที่สำคัญ

  

รายชื่อหลักสูตร

PRINT กลุ่มวิชาหลัก วิชาเฉพาะสายงานสัสดี ผ่านสื่ออ
P01 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
P02 : วิชาการทะเบียนพล
P03 : วิชาการเรียกและส่งพล
P04 : วิชาการกำลังสำรอง
P05 : วิชาระเบียบงานสารบรรณ
01 หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิก
A01 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
A02 : วิชาการทะเบียนพล
A03 : วิชาการเรียกและส่งพล
A04 : วิชาการกำลังสำรอง
A05 : วิชาสายงานสารบรรณ
A06 : วิชาการจัดกองทัพบกและเหล่าทหารในกองทัพบก
A07 : วิชาการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
A08 : วิชาแผนที่
A09 : วิชาการรักษาความปลอดภัย
A10 : วิชาการเงินราชการ
A11 : วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
A12 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
A13 : วิชาการปฎิบัติการกิจการพลเรือน
A14 : วิชาการข่าว
A15 : วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
A16 : วิชาการบรรยายสรุปทางทหารและการอ่านคำควบกล้ำ
A17 : วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
A18 : วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
A19 : วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
A20 : วิชาโรคติดต่อร้ายแรงและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
A21 : วิชาการศาสนาและศีลธรรม
A22 : วิชาประวัติศาสตร์
A23 : วิชาสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน
A24 : วิชาภาษาไทย
A75 : วิชาทหารราบ
A76 : วิชาทหารม้า
A77 : วิชาทหารปืนใหญ่
A78 : วิชาทหารช่าง
02 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส
B31 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
B32 : วิชาการทะเบียนพล
B33 : วิชาการเรียกและส่งพล
B34 : วิชาการกำลังสำรอง
B35 : วิชาสายงานสารบรรณ
B36 : วิชาการจัดกองทัพบกและเหล่าทหารในกองทัพบก
B37 : การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
B38 : วิชา แผนที่
B39 : วิชาการรักษาความปลอดภัย
B40 : วิชาการเงินราชการ
B41 : วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
B42 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
B43 : วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือน
B44 : วิชาการข่าว
B45 : วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
B46 : วิชาบรรยายสรุปทางทหาร
B47 : วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
B48 : วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
B49 : วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
B50 : วิชาโรคติดต่อร้ายแรง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
B51 : วิชาการศาสนาและศีลธรรม
B52 : วิชาประวัติศาสตร์
B53 : วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
B54 : วิชาภาษาไทย
B71 : วิชาทหารราบ
B72 : วิชาทหารม้า
B73 : วิชาทหารปืนใหญ่
B74 : วิชาทหารช่าง
03 หลักสูตรนายทหารสัสดี ระดับผู้บริหาร (ผ่านสื่ออี
C61 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
C63 : วิชาการเรียกและส่งพล
C64 : วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานสายงานสัสดี
C65 : วิชาการเงินและงบประมาณ
C66 : วิชาการข่าวกรอง
C67 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ (เบิก,ควบคุม,จำหน่าย)
C68 : วิชาการบริหาร
C69 : วิชาการจัดทำโครงการ
T : การสัสดีและกฎหมาย
T0004 : วิชาการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
T0005 : วิชาการจัดหน่วยทหารช่าง
T0008 : วิชา การเรียกและส่งพล
T0088 : การ ปปส.
T03 : วิชาทหารปืนใหญ่
T111 : อาวุธศึกษา
T1122 : วิชาโรคเอดส์และยาเสพติด
T1341 : การทะเบียนพล
T645 : วิชาทหารม้า
การเรียนสำหรับประชาชนทั่วไป
A5 : วิชาภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน
A6 : ศาสนาและศีลธรรม
A7 : วิชาการสัสดีเบื้องต้น
A8 : ROAD MAP รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย
A9 : วิชาการกำลังสำรองสำหรับประชาชน

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.3