หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม6  คน
สมาชิก0  คน
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  สำคัญมาก !!!
ผู้เรียนต้องดูทุกคน
 • คำแนะนำการเรียน เป็น Pdf 
 • รายชื่อหลักสูตร

  PRINT กลุ่มวิชาหลัก วิชาเฉพาะสายงานสัสดี ผ่านสื่ออ
  P01 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
  P02 : วิชาการทะเบียนพล
  P03 : วิชาการเรียกและส่งพล
  P04 : วิชาการกำลังสำรอง
  P05 : วิชาระเบียบงานสารบรรณ
  01 หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิก
  A01 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  A02 : วิชาการทะเบียนพล
  A03 : วิชาการเรียกและส่งพล
  A04 : วิชาการกำลังสำรอง
  A05 : วิชาระเบียบงานสารบรรณ
  A06 : วิชาการจัดกองทัพบกและเหล่าทหารในกองทัพบก
  A07 : วิชาการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
  A08 : วิชาแผนที่
  A09 : วิชาการรักษาความปลอดภัย
  A11 : วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
  A12 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
  A13 : วิชาการปฎิบัติการกิจการพลเรือน
  A14 : วิชาการข่าว
  A15 : วิชาการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
  A16 : วิชาการบรรยายสรุปทางทหาร
  A17 : วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
  A18 : วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
  A19 : วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
  A20 : วิชาโรคติดต่อร้ายแรงและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
  A21 : วิชาการศาสนาและศีลธรรม
  A22 : วิชาประวัติศาสตร์
  A23 : วิชาสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน
  A24 : วิชาภาษาไทย
  A75 : วิชาทหารราบ
  A76 : วิชาทหารม้า
  A77 : วิชาทหารปืนใหญ่
  A78 : วิชาทหารช่าง
  02 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส
  B31 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  B32 : วิชาการทะเบียนพล
  B33 : วิชาการเรียกและส่งพล
  B34 : วิชาการกำลังสำรอง
  B35 : วิชาสายงานสารบรรณ
  B36 : วิชาการจัดกองทัพบกและเหล่าทหารในกองทัพบก
  B37 : เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
  B38 : วิชา แผนที่
  B39 : วิชาการรักษาความปลอดภัย
  B40 : วิชาการเงินราชการ
  B41 : วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
  B42 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
  B43 : วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือน
  B44 : วิชาการข่าว
  B45 : วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
  B46 : วิชาบรรยายสรุปทางทหาร
  B47 : วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
  B48 : วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
  B49 : วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
  B50 : วิชาโรคติดต่อร้ายแรง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
  B51 : วิชาการศาสนาและศีลธรรม
  B52 : วิชาประวัติศาสตร์
  B53 : วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
  B54 : วิชาภาษาไทย
  B71 : วิชาทหารราบ
  B72 : วิชาทหารม้า
  B73 : วิชาทหารปืนใหญ่
  B74 : วิชาทหารช่าง
  03 หลักสูตรนายทหารสัสดี ระดับผู้บริหาร (ผ่านสื่ออี
  C61 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  C63 : วิชาการเรียกและส่งพล
  C64 : วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานสายงานสัสดี
  C65 : วิชาการเงินและงบประมาณ
  C66 : วิชาการข่าวกรอง
  C67 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ (เบิก,ควบคุม,จำหน่าย)
  C68 : วิชาการบริหาร
  C69 : วิชาการจัดทำโครงการ
  T : การสัสดีและกฎหมาย
  T0004 : วิชาการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง
  T0005 : วิชาการจัดหน่วยทหารช่าง
  T0008 : วิชา การเรียกและส่งพล
  T0088 : การ ปปส.
  T03 : วิชาทหารปืนใหญ่
  T111 : อาวุธศึกษา
  T1122 : วิชาโรคเอดส์และยาเสพติด
  T1341 : การทะเบียนพล
  T645 : วิชาทหารม้า
  การเรียนสำหรับประชาชนทั่วไป
  A5 : วิชาภาษาอังกฤษสำหรับประชาชน
  A6 : ศาสนาและศีลธรรม
  A7 : วิชาการสัสดีเบื้องต้น
  A8 : ROAD MAP รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย
  A9 : วิชาการกำลังสำรองสำหรับประชาชน

  Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
  license agreement Version : 5.3