หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม2  คน
สมาชิก0  คน
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  LINKS ที่สำคัญ

  

รายชื่อหลักสูตร

01 หลักสูตรนายสิบสัสดีชั้นต้น ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิก
A01 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
A02 : วิชาการทะเบียนพล
A03 : วิชาการเรียกและส่งพล
A04 : วิชาการกำลังสำรอง
A05 : วิชาสายงานสารบรรณ
A06 : วิชาการจัดกองทัพบกและเหล่าทหารในกองทัพบก
A07 : วิชาการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
A08 : วิชาแผนที่
A09 : วิชาการรักษาความปลอดภัย
A10 : วิชาการเงินราชการ
A11 : วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
A12 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
A13 : วิชาการปฎิบัติการกิจการพลเรือน
A14 : วิชาการข่าว
A15 : วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
A16 : วิชาการบรรยายสรุปทางทหารและการอ่านคำควบกล้ำ
A17 : วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
A18 : วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
A19 : วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
A20 : วิชาโรคติดต่อร้ายแรงและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
A21 : วิชาการศาสนาและศีลธรรม
A22 : วิชาประวัติศาสตร์
A23 : วิชาสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน
A24 : วิชาภาษาไทย
A75 : วิชาทหารราบ
A76 : วิชาทหารม้า
A77 : วิชาทหารปืนใหญ่
A78 : วิชาทหารช่าง

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.3