หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม5  คน
สมาชิก0  คน
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  สำคัญมาก !!!
ผู้เรียนต้องดูทุกคน
 • คำแนะนำการเรียน เป็น Pdf 
 • รายชื่อหลักสูตร

  02 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส
  B31 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  B32 : วิชาการทะเบียนพล
  B33 : วิชาการเรียกและส่งพล
  B34 : วิชาการกำลังสำรอง
  B35 : วิชาสายงานสารบรรณ
  B36 : วิชาการจัดกองทัพบกและเหล่าทหารในกองทัพบก
  B37 : เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
  B38 : วิชา แผนที่
  B39 : วิชาการรักษาความปลอดภัย
  B40 : วิชาการเงินราชการ
  B41 : วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
  B42 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
  B43 : วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือน
  B44 : วิชาการข่าว
  B45 : วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
  B46 : วิชาบรรยายสรุปทางทหาร
  B47 : วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
  B48 : วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
  B49 : วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
  B50 : วิชาโรคติดต่อร้ายแรง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
  B51 : วิชาการศาสนาและศีลธรรม
  B52 : วิชาประวัติศาสตร์
  B53 : วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
  B54 : วิชาภาษาไทย
  B71 : วิชาทหารราบ
  B72 : วิชาทหารม้า
  B73 : วิชาทหารปืนใหญ่
  B74 : วิชาทหารช่าง

  Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
  license agreement Version : 5.3