หน้าหลัก รายวิชา เกี่ยวกับเรา ช่วยเหลือ ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name
Password


สมัครเรียน ฟรี!!!
  User Online
ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
  Admin Message
ระบบ e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย
LearnSquare เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง
  LINKS ที่สำคัญ

  

รายชื่อหลักสูตร

02 หลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส
B31 : วิชาการสัสดีและกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
B32 : วิชาการทะเบียนพล
B33 : วิชาการเรียกและส่งพล
B34 : วิชาการกำลังสำรอง
B35 : วิชาสายงานสารบรรณ
B36 : วิชาการจัดกองทัพบกและเหล่าทหารในกองทัพบก
B37 : การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
B38 : วิชา แผนที่
B39 : วิชาการรักษาความปลอดภัย
B40 : วิชาการเงินราชการ
B41 : วิชาการดำเนินกรรมวิธีข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
B42 : วิชาการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์
B43 : วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือน
B44 : วิชาการข่าว
B45 : วิชาระบบการต่อสู้เบ็ดเสร็จ
B46 : วิชาบรรยายสรุปทางทหาร
B47 : วิชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)
B48 : วิชากิจการอาสารักษาดินแดน
B49 : วิชาการบริหารราชการแผ่นดิน
B50 : วิชาโรคติดต่อร้ายแรง และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด
B51 : วิชาการศาสนาและศีลธรรม
B52 : วิชาประวัติศาสตร์
B53 : วิชาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
B54 : วิชาภาษาไทย
B71 : วิชาทหารราบ
B72 : วิชาทหารม้า
B73 : วิชาทหารปืนใหญ่
B74 : วิชาทหารช่าง

Copyright © 2009 www.learnsquare.com, All rights reserved.
license agreement Version : 5.3